slide image

Discover your potential then Exceed it

Grapes

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Corn

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Sugar Beet

Learn More
slide image


Сайт кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів
 

Кафедра агрометеорології була створена в Одеському гідрометеорологічному             інституті в 1948 році в складі кафедри агрометеорології та хімії. Першим завідувачем кафедри був доцент Я.І. Тільман.

В 1951 році кафедра була реорганізована як кафедра агрометеорології. Першим завідуючим кафедри була К.Г. Мухіна , доцент, канд. с.-г. наук.

З 1954 року на базі кафедри агрометеорології було створено дві кафедри: агрометеорології (завідувач кафедри Мухіна К.Г. , канд. с.-г. н., доцент), рослинництва та ґрунтознавства (завідувач кафедри Овчинніков М.М., доктор біологічних наук, професор).

Кафедру рослинництва очолювали: з 1960 по 1972 рік Д.Я. Вакулін, доктор біологічних наук, професор; з 1972 по 1986 рік К.А. Кожемяченко, кандидат біологічних наук, доцент; з  1986 по 1988 рік А.І. Гуцал, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кафедру агрометеорології очолювали: з 1964 по 1972 рік Н.І. Сініцина, кандидат географічних наук, доцент; з 1972 по 1984 рік П.Ю. Міуський, кандидат географічних наук, доцент; з 1984 по 1985 рік І.Д. Лоєва, кандидат географічних наук, доцент; з 1985 по 1986 рік П.Ю. Міуський , кандидат географічних наук, доцент; з 1986 по 1988 рік А.В. Сучкова , кандидат біологічних наук, доцент.

З 1988 року кафедри агрометеорології та рослинництва були реорганізовані в кафедру агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів. З 1988 по 1990 рік  кафедру очолювала З.А. Міщенко , доктор географічних наук, професор.

В 1990 році кафедру став очолювати А.М. Польовий, доктор географічних наук, професор, який виконує ці обов’язки дотепер.


The ECOIMPACT project team at OSENU, in collaboration with the colleagues from TSNUK, KhSAU and AU – Plovdiv, is engaged in development of educational materials (short-term professional development sectoral courses) for end-users representing weather-sensitive sectors of economy (both enterprises and administration). The course of Weather Pattern Impact on the Rural Economy will relate outcomes from cutting-edge atmospheric science with sector-specific economic and societal impacts of local weather, air quality and climate.

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Доступні курси

Агроекологічні наслідки забруднення атмосфери

В лекції розглядаються поняття про екологічний стан атмосфери, про основні чинники забруднення атмосферного повітря і водного басейну та заходи щодо їх охорони. Забруднення атмосферного повітря є найбільш ваговим фактором впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення. Джерела основних речовин, що забруднюють атмосферу, вельми різноманітні.  Виявлення пріоритетних джерел забруднення з подальшою оцінкою їх небезпеки, та ступеню впливу на стан навколишнього середовища є актуальними завданнями сучасної природоохоронної діяльності.

Ключові слова: атмосфера, атмосферне повітря, забруднення атмосфери, шкідливі речовини, сільськогосподарське виробництво, забруднення водного басейну, газовий склад атмосфери, джерела забруднення, екологічні проблеми, наслідки забруднення.

Викладач: Світлана Михайлівна Свідерська


Курс

Забруднення екосистем мінеральними добривами

В лекціях  надається поняття  про екосистему, агроекосистему,  середовище. Висвітлюються  питання мінеральних добрив, їх класифікацію за складом та  дією на екосистеми, агроекологічної експертизи, наводиться характеристика усіх складових елементів мінерального добрива та їх позитивний і негативний вплив на екосистеми. Надається характеристика нових видів мінеральних добрив, їх агроекологічна оцінка. Наводиться кількісна оцінка внесення мінеральних добрив  для різних типів ґрунтів. Вказуються допустимі норми забруднювачів.

Ключові слова: екосистема, агроекосистема, природне середовище, мінеральні добрива, класифікація, азот, фосфор, калій, нітрати і нитрити, агроекологічна оцінка, норми забруднення.

Викладач: Людмила Юхимівна Божко

Курс

Водна Ерозія

В лекціях розглядається визначення водної ерозії ґрунтів та її загальна характеристика, види водної ерозії та причини виникнення кожного виду і надається характеристика наслідків водної ерозії для ґрунтів різного типу.  Викладені основні закономірності виникнення осередків водної ерозії  та їх розвитку. Надається характеристика впливу клімату, рельєфу та антропогенних чинників на розвиток ерозійних процесів. Наводиться кількісна оцінка водної ерозії та втрати ґрунту внаслідок її дії. Надається перелік  та характеристика ґрунтозахисних заходів, особлива увага звертається на боротьбу з іригаційною ерозією.

Ключові слова: водна ерозія, ґрунт, дощ, потоки води, базисні осередки ерозії, клімат, рельєф, антропогенні чинники, ерозійна енергія, стік, територія водозбору, іригаційна ерозія, рослинний покрив, зрошення, пасовищна ерозія, протиерозійні заходи.

Викладач: Людмила Юхимівна Божко

Курс

Geomatics and Modelling

Курс «Geomatics and Modelling» предназначен для аспирантов (специалистов третьего учебного уровня), ведущих научную работу по тематике “охрана окружающей среды”. Курс призван повысить уровень знаний и умений аспирантов в области применения геоматики и моделирования при проведении научных исследований. Курс предполагает активную самостоятельную и аудиторную работу со специализированным компьютерным обеспечением.

Цель курса -  обучение аспирантов (специалистов третьего учебного уровня) методам геоматики и моделирования при выполнении их конкретных научных исследований в рамках подготовки докторской диссертации  (PhD).

Lecturers: Andrii Achasov (V. N. Karazin Kharkiv National University), Anatolii Polovyi (Odessa State Environmental University).

Курс

Оцінка радіоактивного забруднення агроекосистем

В лекції розглядаються сучасні уявлення про закономірності міграції радіонуклідів по біологічним ланцюгам агропромислової сфери, вплив іонізуючих випромінювань на сільськогосподарські рослини та тварини, а також на агроекосистеми. Викладені основні закономірності про процеси міграції радіонуклідів у природному середовищі, дія іонізуючих випромінювань на життєдіяльність сільськогосподарських культур та тварин, заходи щодо зменшення вмісту радіонуклідів в урожаї сільськогосподарських культур та продукції тваринництва. Особлива увага приділяється математичному моделюванню міграції радіонуклідів в агроценозах; принципам проведення сільськогосподарського виробництва на територіях, які підпали під радіаційне забруднення, а також комплексу захисних заходів, які забезпечують виробництво агропромислової продукції, що відповідає радіологічним стандартам.

 Ключові слова: радіоактивне забруднення, міграція радіонуклідів, сільськогосподарські рослини і тварини, агроценози, агроекосистема, іонізуючі випромінювання, радіонукліди, радіаційне забруднення, продукція рослинництва і тваринництва.

Викладач: Світлана Михайлівна Свідерська

Курс

Агрокліматологія

Метою курсу "Агрокліматологія" є формування у студентів сучасних уявлень про закономірності формування ресурсів клімату та їх вплив на сільськогосподарські об’єкти (культурні рослини, домашні тварини і ін.).

Предметом вивчення «Агрокліматології» є клімат стосовно до запитів сільського господарства.

Задачами дисципліни є оцінка впливу кліматичних особливостей території з метою найбільш раціонального розміщення об’єктів сільськогосподарського виробництва; кліматичне обґрунтування способів і прийомів агротехніки, умов роботи сільськогосподарських машин, а також заходів боротьби зі шкідниками і хворобами культурних рослин; розробка методів картування і районування агрокліматичних показників на території різного масштабу з урахуванням продуктивності сільськогосподарських культур.Курс


Налаштування

Color Scheme