Кафедра агрометеорології та агроекології

Course Library

Електронна література з агрометеорології та АМП

 

Конспекти лекцій

 

01. Барсукова О.А. Ресурсозбереження в агропромисловому комплексі. Конспект лекцій.  Одеса, 2013.  159 с.

02. Божко Л.Ю. Агрометеорологічні основи сільськогосподарських меліорацій: Конспект лекцій. – Одеса, 2007. – 187 с.

03. Божко Л.Ю., Барсукова О.А. Конспект лекцій з дисципліни “Агрометеорологічні прогнози». – Одеса, 2010. – 228 с.

04. Божко Л.Ю., Жигайло О.Л. Біологічні основи формування кількості та якості врожаю. Конспект лекцій. – Одеса, 2013. – 154 c.

05. Вольвач О.В. Агроекологічний моніторинг: Конспект лекцій. – Одеса: Екологія, 2011. – 116 с.

06. Вольвач О.В. Агрометеорологічні вимірювання: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: “Економіка”, 2005. – 112 с.

07. Гуцал А.І. Конспект лекцій з дисципліни "Грунтознавство". – Одеса, 2012. – 149 c.

08. Дронова О.О. Біоіндикація та біотестування в агроекології: Конспект лекцій. – Одеса, 2008. – 52 с.

09. Дронова О.О. Екологія особини, популяція і спільноти: Конспект лекцій. – Одеса: «ТЕС», 2007. – 137 с.

10. Жигайло О.Л. Моделювання антропогенного забруднення ґрунтово-рослинного покриву та методи його контролю: Конспект лекцій. – Одеса, 2005. – 107 с.

11. Жигайло О.Л. Оптимізація агроекосистем: Конспект лекцій. – Одеса, 2008. – 107 с.

12. Жигайло О.Л. Поводження з відходами та вплив відходів виробництва і споживання на грунти і природні води. Конспект лекцій. – Одеса, 2015. – 104 с.

13. Жигайло О.Л. Управління агроекосистемами. Конспект лекцій. – Одеса, 2015. – 68 с.

14. Кирнасівська Н.В. Конспект лекцій з дисципліни “Землеробство та рослинництво”. – Одеса: „Екологія”, 2008. – 283 с.

15. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии: Физика атмосфери. – Л.: Гидрометиоиздат, 1984. – 751 с.

16. Польовий А.М., Божко Л.Ю., Вольвач О.В. Основи агрометеорології: Конспект лекцій. – Одеса: Вид-во «ТЕС», 2004. – 150 с.

17. Польовий А.М. Вплив антропогенних змін клімату на сільське господарство: конспект лекцій. – Одеса, 2013. – 107 с.

18. Польовий А.М. Методологія та організації наукових досліджень: Конспект лекцій. – Одеса, 2010. – 42 с.

19. Разумова С.Т. Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології: Конспект лекцій. – Одеса, 2013. – 197 с.

20. Разумова С.Т., Дронова О.О. Біологія: Конспект лекцій. – Одеса: Вид–во «ТЕС», 2009. – 238 с.

21. Свидерська С.М. Екологічна біотехнологія: конспект лекцій. – Одеса: Вид-во «ТЕС», 2008. – 97 с.

22. Свидерська С.М. Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія: Конспект лекцій. – Одеса, 2012. – 213 с.

23. Свидерська С.М. Збалансоване природокористування в галузі. – Одеса: Вид-во «ТЕС», 2015. – 139 с.

24. Свидерська С.М. Радіобіологія та сільськогосподарська радіоекологія: Конспект лекцій. – Одеса: Вид-во «ТЕС», 2007. – 112 с.

 

Монографії


01. Беркович Е.М. Основы биоэнергетики сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 1972. – 111 с.

02. Божко Л.Ю. Клімат і продуктивність овочевих культур в Україні: монографія. – Одеса: Екологія, 2010. – 365 с.

03. Вівчарство України. /За ред. В.П. Бурката. – К.: Аграрна наука, 2006. – 614 с.

04. Давид Д.Э. Сельскохозяйственная метеорология. – М.: Сельхозгиз, 1936. – 406 с.

05. Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – К.: Видавництво Раєвського, 2003. – 343 с.

06. Ляшенко Г.В. Агроклиматическая оценка продуктивности сельскохозяйственных культур в Украине. – Одесса: ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова», 2010. - 249 с. с ил.

07. Мищенко З.А., Кирнасовская Н.В. Агроклиматические ресурсы Украины и урожай: Монография. – Одесса, 2011. – 291 с.

08. Слоним А.Д. Частная экологическая физиология млекопитающих. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 498 с.

09. Степаненко С.М., Польовий А.М., Лобода Н.С. та ін. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: [монографія] / за ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. – Одеса: Вид. „ТЕС”, 2015. – 520 с.

10. Степаненко С.М., Польовий А.М., Школьний Є.П. та ін. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: Монографія / За редакцією С.М. Степаненка, А.М. Польового. – Одесса: Вид-во «Екологія», 2011. – 697 с.

11. Чекерес А.И. Погода, климат и отгонно-пастбищное животноводство / Под ред. И.Г. Грингофа. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 175 с.

12. Ярошевский В.А. Погода и тонкорунное овцеводство. Ленинград, 1968. – 203 с.

 

Навчальні посібники

 

01. Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології. – Чернівці: Рута, 2004. – 336 с.

02. Бабушкин О.Л., Сумочкина Т.Е., Ситникова М.В. Комплексная оценка каракулеводческих пастбищ Узбекистана. – Ташкент: НИГМИ, 2007. – 253 с.

03. Біометричний аналіз мінливості ознак сільськогосподарських тварин і птиці / В.П. Коваленко, В.І. Халак, Т.І. Нежлукченко, Н.С. Папакіна. – Херсон, РВЦ «Колос», 2009. – 160 с.

04. Божко Л.Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози. – Одеса, 2005. – 217 с.

05. Божко Л.Ю., Барсукова О.А. Агрометеорологічні прогнози. Практикум. Навчальний посібник. – Одеса, 2011. – 229 с.

06. Божко Л.Ю. Оцінка вливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур: Навчальний посібник. – Одеса, 2013. – 239 с.

07. Грингоф И.Г., Бабушкин О.Л. Климат, погода и пастбищное животноводство. Обнинск: ГУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2010. – 352 с.

08. Дронова О.О. Практикум з ботаніки: Навчальний посібник. – Одеса, 2005 – 112 с.

09. Ларин И.В. Луговодство и пастбищное хозяйство. – М.–Л.: Сельхоз-гиз, 1956. – 544 с.

10. Ляшенко Г.В., Данілова Н.В. Практикум з мікрокліматології: Навчальний посібник. – Одеса: ТЕС, 2016. – 220 с.

11. Ляшенко Г.В. Практикум з агрокліматології. Навчальний посібник. – Одеса: Вид. ПП «ТЕС», 2014. – 161 с.

12. Ляшенко Г.В. Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування. [навчальний посібник]. – Одеса, 2016. – 120 с.

13. Мислюк О.О. Метеорологія та кліматологія: Навчальний посібник. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 304 с.

14. Міщенко З.А., Ляшенко Г.В. Мікрокліматологія: Навчальний посібник. – Одеса, 2005. – 336 с.

15. Польовий А.М., Божко Л.Ю., Ситов В.М., Ярмольська О.Є. Пратикум з сільськогосподарської метеорології. – Одеса, 2001. – 400 с.

16. Польовий А.М. Методи експериментальних досліджень в агрометеорології. – Одеса, 2002. – 179 с.

17. Сухарльов В.О., Дерев’янко О.П. Вівчарство / Навчальний посібник. – Харків: Еспада, 2003. – 256 с.


Підручники

 

01. Мищенко З.А. Агроклиматология: Учебник. – Одесса, 2006. – 558 с.

02. Моргунов В.К. Основы метеорологии, климатологии. Метеорологические приборы и методы наблюдений. Ростов/Д.: Феникс – Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005. – 331 с.

03. Основи агрометеорології: Підручник / Польовий А.М., Божко Л.Ю., Вольвач О.В.; Одеський державний екологічний університет – Одеса: Видництво ТЕС, 2012. – 250 с.

04. Польовий А.М., Божко Л.Ю. Біологічні й екологічні основи формування продуктивності агроекосистем: підручник. – Одеса, 2016. – 282 с.

05. Польовий А.М., Божко Л.Ю. Довгострокові агрометеорологічні прогнози: Підручник. – К.: КНТ, 2007. – 296 с.

06. Польовий А.М., Гуцал А.І., Дронова О.О. Грунтознавство: підручник. – Одеса: Екологія, 2013. – 668 с. 

07. Польовий А.М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем: [підручник]. – Одеса: Екологія, 2013. – 432 с.

08. Польовий А.М. Сільськогосподарська метеорологія: Підручник. – Одеса, 2012. – 629 с.

09. Розведення сільськогосподарських тварин / М.З. Басовський, В.П. Буркат, Д.Т. Вінничук та ін.; – Біла Церква, 2001. – 400 с.

10. Славов В.П., Високос М.П. Зооекологія: Підручник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 480 с.

11. Штомпель М.В., Вовченко Б.О. Технологія виробництва продукції вівчарства: Навч. видання. – К.: Вища освіта, 2005. – 343 с.


Довідники

 

01. Вороненко В.І., Іовенко В.М. Довідник з вівчарства. – Н. Каховка: «ПИЕЛ», 2008. – 125 с.

02. Хромов С.П. Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 568 с.

03. Allen J. A. Radical Rev. – 1877.

04. Bergmann C. Uber die Verhaltnisse der Warmeokonomie der Tiere zu ihrer Grosse. - Abgedrukt aus den Gottinger Studien. 1847.

05. Wilson J. M. The Rural Cyclopedia. – 1854.


Наукові видання


01. Айзенштат Б.А. Метод расчета радиационного и теплового баланса животных // Труды САРНИГМИ. 1974. Вып. 20 (101). С. 27–48.

02. Баскин Л.М. Изучение экологии поведения млекопитающих в природе на примере копытных. – М., 1974. – С. 42-51

03. Бройдо А.Г. Некоторые результаты исследования интегрального коэффициента турбулентного перемешивания // Метеорология и гидрология. 1957. № 9.

04. Броунов П.И. Метеорологическое бюро и руководимые им сельскохозяйственно-метеорологические станции к началу 1901 года // Труды по сельскохозяйственной метеорологии. Вып.1. Санкт-Петербург,1901. – 84 с.

05. Гермогенов М.Т., Полевой А.Н., Грингоф И.Г. Моделирование влияния факторов внешней среды на продуктивность северных оленей. Депонировано во ВНИИГМИ-МЦД, № 623, 11.03.1987 г. Обнинск. 21 с.

06. Иванов И.Г. Влияние климатических условий на приспособленность овец к внешним условиям среды в зимний период // Труды КазНИИ, 1986. Вып. 93. – С. 33–49.

07. Конюхов Н.А., Чекерес А.И. О солнечной радиации как зоометеорологическом факторе // Труды КазНИГМИ. 1957. Вып. 8. Сельскохозяйственная метеорология. С. 100–104.

08. Морфо-физиологические и биохимические механизмы адаптации животных к факторам среды // Материалы к V Всесоюз. конференции по экол. Физиологии. – Краснодар, 1972. – 334 с.

09. Мухтаров Т.М. Пространственное распределение неблагоприятно холодных и жарких условий для выпаса каракульских овец в весенний период // Труды САНИГМИ. 1998. Вып. 158 (239). С. 106–112.

10. Степура В.Д. Влияние низких температур на поведение и продуктивность крупного рогатого скота // Вестн. с.-х. науки Казахстана. – 1975. - №5. – С. 112-114.


Остання зміна: неділя 22 січень 2017 20:17